Banner

Impressum

Verantwoordelijke uitgever

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B–4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87 789 639
Fax: +32 (0)87 789 633
E-mail: info@euregio-mr.eu

Hoofdkantoor

Gospertstraße 42
B-4700 Eupen

Webdesign, programmering

GERMAX media, reclamebureau in Aken
www.germax.net

Disclaimer

Ondanks de allergrootste zorg bij het maken van deze website kan de Euregio Maas-Rijn niet garanderen dat alle inhoud en documenten volledig correct zijn. De Euregio Maas-Rijn wijst daarom iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de website en de inhoud ervan af.

De informatie op de website dient uitsluitend als eerste inlichting voor de gebruikers. De Euregio Maas-Rijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende informatie, onnauwkeurigheden of fouten. De Euregio Maas-Rijn is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de website (winstderving, verlies van clientèle enz.).

Ondanks zorgvuldige controle is de Euregio Maas-Rijn niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Uitsluitend de beheerders van de gelinkte webpagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De externe inhoud is gecontroleerd bij het plaatsen van de link. Er kan niet worden uitgesloten dat de inhoud naderhand door de respectieve aanbieders wordt veranderd.

Foto’s

Het copyright is meestal onder de beelden te vinden. Als dit niet het geval is: Copyright © 2018 Shutterstock Images LLC. Shutterstock® is een gedeponeerd handelsmerk van Shutterstock Images LLC.

Links

Het is toegelaten om naar de website van de Drielandenpark door te linken.

Eigendomsrecht

De lay-out en vormgeving van het aanbod en de individuele elementen ervan, zoals logo’s, foto’s enz., zijn beschermd door het auteursrecht. Dit geldt ook voor de redactionele bijdragen in het bijzonder en de keuze en samenstelling ervan; er mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Publiek gebruik van het aanbod mag enkel met toestemming van de verantwoordelijke maker van de webpagina.

Wetgeving

Deze webpagina valt onder de Belgische wetgeving.


GEGEVENSBESCHERMING

1. Bepalingen inzake gegevensbescherming

De Euregio Maas-Rijn, als lead partner van de Drielandenpark en als verantwoordelijke uitgever van deze website, respecteert uw persoonlijkheidsrechten.

Daartoe behoort het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat wordt gegarandeerd door artikel 22 van de Belgische grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De Euregio Maas-Rijn verwerkt uw gegevens conform de bepalingen van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming/AVG).

In deze zin behandelt de Euregio Maas-Rijn alle persoonsgegevens volgens de volgende principes:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid
 • Doelmatigheid
 • Evenredigheid
 • Juistheid en geactualiseerd
 • Doelmatige termijnen
 • Vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging

De AVG kent u de volgende rechten toe:

 • Het recht op informatie. Als er gegevens over u rechtstreeks bij u of via een andere bron worden verzameld, hebt u recht op begrijpelijke informatie, wie uw gegevens verwerkt, welke gegevens er worden verwerkt en voor welk doel (artikel 12-14).
 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die een orgaan over u heeft (artikel 15).
 • Het recht op rectificatie. Als persoonsgegevens die een orgaan over u heeft niet correct zijn, hebt u het recht rectificatie of vervollediging te eisen (artikel 16).
 • Het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) laat u toe wissing van uw persoonsgegevens te eisen, als u niet langer wenst dat ze worden verwerkt en het orgaan geen gerechtvaardigde grond meer heeft om ze te bewaren (artikel 17).
 • Het recht op beperking van de verwerking: Onder specifieke voorwaarden hebt u het recht beperking van uw persoonsgegevens te eisen (artikel 18).
 • Het recht op gegevensoverdracht: Onder specifieke voorwaarden hebt u het recht door u doorgegeven persoonsgegevens terug te krijgen en aan andere organen ter beschikking te stellen. (artikel 20).
 • Het recht op bezwaar: In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, in zoverre dit niet langer gerechtvaardigd is door de vervulling van plichten van overheidswege of gerechtvaardigde gronden.
 • Als u uw identiteit kunt aantonen, hebt u als betrokkene conform artikel 15 het recht om op vraag volgende informatie over uw gegevens te ontvangen:
 • de informatie of er gegevens over u worden verwerkt of niet,
 • informatie over de doelen van deze verwerking,
 • informatie over de categorieën van gegevens die voorwerp van de verwerking zijn,
 • informatie over de categorieën van de ontvangers waaraan de gegevens eventueel worden doorgegeven,
 • indien mogelijk de geplande duur van de gegevensverwerking,
 • informatie over de herkomst van de gegevens, indien ze niet door u ter beschikking zijn gesteld,
 • informatie over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Verder zijn de bepalingen van het decreet van 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten van toepassing.

Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u op de website van de autoriteit voor gegevensbescherming en op de website van de Europese Unie.

De volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u bij de downloads terug. Enkel de teksten die in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, zijn bindend.

2. De inhoud van de website van het Drielandenpark

Iedere keer wanneer een gebruiker het internetaanbod bezoekt of een bestand oproept, worden er tijdelijk gegevens over dit proces opgeslagen en verwerkt in een logbestand:

 • IP-adres
 • duur
 • gebruikte browser en hardware
 • datum en tijdstip
 • opgeroepen webpagina’s
 • volgorde van oproepen
 • zoekwoorden
 • landingspagina’s
 • exitpagina’s
 • provider
 • land van herkomst

Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd om de kwaliteit van ons internetaanbod te garanderen. Ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden noch doorgegeven aan derden. Tijdens het oproepen van afzonderlijke pagina’s worden tijdelijke cookies gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken.

In bepaalde gevallen vragen wij u een contactformulier in te vullen, bijvoorbeeld bij onlinebestellingen van informatiemateriaal of bij de uitleendienst van materiaal. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de correspondentie resp. verzending. In dat geval gelden eveneens onbeperkt de bepalingen van de AVG.

3. Contactpersonen

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de AVG is de Euregio Maas-Rijn, Gospertstraße 42 in B-4700 Eupen, vertegenwoordigd door de heer Michael Dejozé, directeur van de Euregio Maas-Rijn. De toezichthouder voor gegevensbescherming in de zin van artikel 37 van de AVG is de heer Michael Dejozé.

Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen